Asklepion

Bergama 3B İnteraktif Modeller

Asclepieion

Bergama 3D Interactive Models

Sanal Gezi

Virtual Tour

DİKKAT!

Işığa duyarlı epilepsi:
Geçmişte epilepsi ya da nöbet geçirdiyseniz kullanmadan önce doktora danışın. Belirli şekiller ya da titreşimler daha önce nöbet geçirmemiş kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir.

WARNING!

Photosensitive epilepsy:
If you have had or are prone to epileptic episodes or seizures, please consult your physician before use. Certain shapes and/or vibrations may cause manifestation of epileptic symptoms in individuals who have no history of seizures or epilepsy.

  • Tam Ekran

    Full Screen

  • Önbelleği Temizle

    Clear Cache

Sanal Gezi

Virtual Tour

ÜZGÜNÜZ

Mobil cihazlar için Sanal Gezi özelliği çalışmaları devam etmektedir.
Lütfen masaüstü sürümünü kullanınız.

SORRY

Virtual tour feature work for mobile devices continues.
Please use the desktop version.

Asklepion

Asclepieion


Asklepion, antik dönemin en önemli 3 sağlık merkezlerinden biridir. MÖ 4. yüzyılda kurulmuştur. Pergamon antik kentinin güney batısına konumlandırılmıştır. Yapının inşasında itibaren adım adım genişletilmiştir. Kalıntıların büyük çoğunluğu MS 2. Yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Tanrı Asklepios’a adanmıştır, hem tapınım yapma hem de şifa sağlamak ile ilişkili bir sağlık merkezidir. Hellenistik Dönem’de, Pergamon’un sağlık ve tıp alanında gelişmesinde, yetiştirilmiş hekimler ve uygulanan tedavi yöntemleri büyük rol oynamaktadır. Asklepion, ölümün kapıdan giremeyeceği bir yer olarak tanımlanmaktadır.

Asclepieion is one of the 3 most important health centers of the ancient period. It was founded in the 4th century BC. It is located in the southwest of the ancient city of Pergamon. The building has been developed step by step since its construction. Most of the remains are dated to the first half of the 2nd century AD. Dedicated to the god Asclepius, it is a health center associated with both worship and healing. During the Hellenistic Period, trained physicians and applied treatment methods played a major role in the development of Pergamon in the field of health and medicine. Asclepieion is defined as a place where death cannot enter through the door.

Asklepion Tapınağı

Asklepion Temple

Hellenistik Döneme ait Asklepios tapınağı, İon düzenindedir. Tapınağın çevresine tedavi salonları kurulmuştur. Kutsal su için taş çeşme ve havuz yapılmıştır. Tapınak adna bir üç ayaklı kazan adananmıştır. Kazanın üç ayağı da birer altın figür bezenmiştir: Asklepios, Hiye (sağlık), Telesphoros figürü (iyileşme) bulunmaktadır. Adak, Asklepios heykelinin sağ elinin altına yerleştirilmiştir.

The Asclepion temple of the Hellenistic Period, what is the Ionic tradition. Treatment halls were established around the temple. Stone fountain and pool were built for holy water. A tripod vessel is dedicated to the temple. All three legs of the cauldron are decorated with golden figures: Asklepios, Hiye (health), Telesphoros figure (healing). The votive is placed under the right hand of the statue of Asklepios.

Stoalar

Stoas

Kutsal alan, kuzey, batı ve güney yanlarında stoalar ile çevrelenmiştir. En iyi korunan stoa, İon düzenindeki kuzey stoadır. Sadece, kütüphane tarafındaki sütunlar depremde yıkılmış ve yerlerine kompozit başlıklı sütunlar yerleştirilmiştir. Batı stoa, 120 m. uzunluğunda ve dor düzeninde inşa edilmiştir. Güney stoa ise iyi bir biçimde korunmamıştır.

The sanctuary is surrounded by stoas on the north, west and south sides. The best preserved stoa is the north stoa in Ionic tradition. Only the columns on the library side were destroyed in the earthquake and composite capital columns were placed in their place. West stoa, 120 m. long and built in Doric tradition. The south stoa is not well preserved.

Tiyatro

Theater

Tiyatro, kuzey stoanın batı ucunda, bulunmaktadır. Roma dönemine tarihlenen tiyatro, yarım daire biçimindedir. İzleyicilerin oturdukları kademeli bölüm, merdivenler ile dikeyleme üçgen biçimli beş alana ve diazoma ile yataylamasına ikiye bölünmüştür. Yapı 3500 kişiliktir. Araştırmacılara göre, sahne üç katlıdır. Alandaki bir yazıt, tiyatronun Asklepios ile Athena Hiye’ye adandığını belirtmektedir.

The theater is located at the western end of the north stoa. Dating to the Roman period, the theater is in the form of a semicircle. The stepped section, where the audience sits, is divided into five vertically triangular shaped areas with stairs and two horizontally by diazoma. The building has a capacity of 3500 people. According to researchers, the stage has three floors. An inscription on the site states that the theater was dedicated to Asklepios and Athena Hiye.

Zeus Asklepios Tapınağı

Zeus Asclepieion Temple

Yapı, günümüze kadar korunmamıştır. Hristiyanların, Zeus-Asklepios kutsal alanının kilise haline getirdiği düşünülmektedir. Araştırmacılara göre, yuvarlak mabedin kalıntılarında bulunan bir altar, ambon ve friz parçası, Hristiyanların ibadetlerini burada yaptıklarını göstermektedir. Ayrıca, alandaki vaftiz binası olarak tanımlanan yapının, Hristiyanlar tarafından vaftiz işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığı öne sürülmektedir.

The building has not been preserved until today. It is thought that Christians converted the Zeus-Asclepius sanctuary into a church. According to researchers, an altar, ambon and frieze fragment found in the remains of the round temple show that Christians worshiped here. In addition, it is claimed that the building defined as the baptismal building in the area was used by Christians to perform baptisms.

Bergama Hakkında

Bergama Tarihçesi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Included in the World Cultural Heritage List in 2014, the ancient city of Pergamon was founded during the Hellenistic Period. Therefore this period, in which the Greek style reached its peak, stands out with its ostentatious architectural and sculptural works made beyond the opportunities provided by the environment thanks to the developing technological equipment. Parchment made from lamb and goat skins produced in the region is an important competitor to papyrus produced in Egypt.

Pergamon, MÖ 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. MÖ 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. MS 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

Pergamon, BC. It was founded in 283 BC by the successors of Alexander the Great, Attalos; this powerful kingdom, founded by Philetairos, has continued its existence with 150 years of political, economic and cultural wealth. The city, which has been exposed to various occupations and destructions throughout history, along with the will of Attalos III, the dominant power of the Mediterranean was also ruled by Rome, it became the capital of the province of Asia. Starting from the 3rd century BC, Pergamum began to take shape under the influence of a new religion, Christianity, as the Roman Empire began to lose power and split into two. In the 8th century AD, Bergama was exposed to Arab raids, and at the beginning of the 14th century, it joined the lands of the Menteşe Principality. In 1345, it was included in the Ottoman lands by Orhan Gazi and thus the Turkish period began in the city.

Sayfa:  

Page:  

/

Bergama Hakkında

Bergama Tarihi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Pergamon, M.Ö. 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. M.S. 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

The traces of the settlement in the region where the ancient city of Hypaipa is located can be traced back to 3 thousand BC. After being under the rule of Phrygian, Lydian, Persian, Bergama and Roman, Birgi region ruled to the Byzantine Empire. It was called Pyrgion or Pyrgi (Dioshieron and Chrisopolis) as a fortress-city on a high position overlooking the plain in the hands of Byzantium. Turning into a metropolitan center in 1193-1199, Pyrgion was probably captured in 1304, after the Catalans who were sent to the region by the Byzantines, by Sasa Bey, the son-in-law of Menteşe Bey, who was active in the region, in the late 13th century. Aydınoğlu Mehmed Bey, who participated in the expedition, captured this place in 1307 and made it the center of the principality he founded. He had a mosque, tomb and madrasah built here in 1312. The region under his rule began to be called Memleket-i Birgi. Birgi was abandoned to the Ottomans by Isa Bey by 1391. However, after the Battle of Ankara, in which the Ottomans were defeated, it fell into the hands of Aydınoğulları again. During the reign of Murad, the city definitely came under Ottoman rule. Birgi, which remained under Ottoman rule for more than five centuries, was under Greek occupation between 1919-1922. Most of the structures in Birgi were destroyed by burning during the withdrawal of the Greek Army. The most important historical monument of Birgi that survived the destruction is the Mehmed Bey Mosque and Tomb, also known as the Ulucami. In addition to Aydınoğlu Mehmed Bey, there are graves belonging to Umur Bey, İsa Bey and Sahadır Bey in the tomb. Among the other important monuments, the Derviş Ağa Mosque, which Evliya Çelebi mentioned, as well as the Kurşunlu Mosque and Karaoğlu Mosque are still standing.

Bergama Hakkında

3B Modeller

About Bergama

3D Models

X