Demeter Kutsal Alanı

Bergama 3B İnteraktif Modeller

Sanctuary of Demeter

Bergama 3D Interactive Models

Sanal Gezi

Virtual Tour

DİKKAT!

Işığa duyarlı epilepsi:
Geçmişte epilepsi ya da nöbet geçirdiyseniz kullanmadan önce doktora danışın. Belirli şekiller ya da titreşimler daha önce nöbet geçirmemiş kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir.

WARNING!

Photosensitive epilepsy:
If you have had or are prone to epileptic episodes or seizures, please consult your physician before use. Certain shapes and/or vibrations may cause manifestation of epileptic symptoms in individuals who have no history of seizures or epilepsy.

  • Tam Ekran

    Full Screen

  • Önbelleği Temizle

    Clear Cache

Sanal Gezi

Virtual Tour

ÜZGÜNÜZ

Mobil cihazlar için Sanal Gezi özelliği çalışmaları devam etmektedir.
Lütfen masaüstü sürümünü kullanınız.

SORRY

Virtual tour feature work for mobile devices continues.
Please use the desktop version.

Demeter Kutsal Alanı

Sanctuary of Demeter


Demeter kültü, Pergamon için oldukça önemli bir yerde durmaktadır. I Eumenes döneminde paralı askerlerin yeminlerinde Demeter ismi geçmiştir. Tanrıça için MÖ 3. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen, kutsal alan inşa edilmiştir. Demeter kutsal alanı ya da temenosu 100 x 50 m. ölçüsünde dikdörtgen teras üzerine, tapınak, stoa, sunak ve propylon yapılarını içine alacak şekilde oluşturulmuştur. Demeter kutsal alanı içerisinde; heykel, figürin ve küçük buluntu eserler bulunmuştur.

The cult of Demeter stands in a very important place for Pergamon. During the reign of Eumenes I, the name Demeter was mentioned in the oaths of the mercenaries.A sanctuary was built for the goddess, dated to the second half of the 3rd century BC. The Demeter sanctuary or temeno was built on a rectangular terrace measuring 100 x 50 meters, including the temple, stoa, altar and propylon structures. Within the Demeter sanctuary; statues, figurines and small artifacts were found.

Demeter Tapınağı

The Temple of Demeter

MÖ 281-263 tarihlendirilen tapınak, İon düzenindedir ve mermerden yapılmıştır. 6.45 x 12.70 m. boyutlarına sahiptir.

Demeter tapınağı ve kutsal alanı, tespit edilen yazıt parçalarına dayanarak Philetairos ve Eumenes'in anneleri Boa için tanrıça Demeter’in onuruna inşa edilmiştir. Helenistik ve Roma dönemleri içerisinde farklı yapım evrelerine sahip olan tapınak, ilk anıtsal görünüşünü Attalos Hanedanlığının kurucusu olan Philetairos dönemine (MÖ 281-263) tarihlendirilmiştir. İon düzeninde mermerden yapılan tapınak, 6.45 x 12.70 m. boyutlarına sahiptir. Tapınak, başlangıçta Templum in Antis görünümünde yapılmıştır; ancak Roma döneminde, korinth düzeninde eklemeler yapılarak tapınak Prostylos planına getirilmiştir. Tapınağın sütun kaideleri Attik-İon tarzda olup stylobat düzlemine oturtulmuştur. Tapınağın arşitravının üzerinde girlandlar arasında boğa başlarıyla süslü mermer friz görülmektedir.

The temple, dated 281-263 BC, is in the Ionic order and was made of marble. It has dimensions of 6.45 x 12.70 meters.

The temple and sanctuary of Demeter was built in honor of the goddess Demeter for Boa, the mother of Philetairos and Eumenes, based on the fragments of inscriptions identified.The temple, which had different construction phases in the Hellenistic and Roman periods, was dated to the period of Philetairos (281-263 BC), the founder of the Attalos Dynasty. The temple, made of marble in the Ionic order, has dimensions of 6.45 x 12.70 meters. The temple was originally built in the appearance of the Templum in Antis; however, during the Roman period, the temple was brought to the Prostylos plan by making additions in the Corinthian order. The column bases of the temple are in Attic-Ionic style and are placed on the stylobate plane. On the architrave of the temple, there is a marble frieze decorated with bull heads between garlands.

Stolar

Stoas

Kutsal alana doğudan üç tarafı stoalar ile çevrili bir avluya açılan bir Propylon ile girilmektedir. Tapınağın iki tarafında kuzey ve güney olmak üzere iki stoa bulunmaktadır. Kuzey stoa, daha erken dönemde inşaa edilmiştir. Stoalar tapınağa uygun, benzer bir stilde yapılmıştır.

The sanctuary is entered from the east by a Propylon that opens to a courtyard surrounded by stoas on three sides. There are two stoas on both sides of the temple, north and south. The north stoa was built in an earlier period. The stoas were made in a similar style suitable for the temple.

Sunaklar

Altars

Hellenistik dönemde inşa edilmiş olan sunaklar, dörtgen plana sahiptir. Sunakların ölçüleri 2.30 x 7.0 m. ölçülerinde ve birbirine yakındır. Burada, sunakların yanı sıra, sunular ile bağlantılı kurban çukurları tespit edilmiştir. Tapınağın önünde dörtgen formun ve mermerden yapılmış, üç adet sunak, Demeter kutsal alanının içerisinde yer almaktadır. Sunakların ikisi yan yana ikisi arka arkaya konumlandırılmıştır.

The altars built during the Hellenistic period have a rectangular plan. The dimensions of the altars are 2.30 x 7.0 meters and are close to each other. Sacrificial pits associated with offerings were found here, as well as altars. In front of the temple, three altars of rectangular form and made of marble are located inside the Demeter sanctuary. Two of the altars are positioned side by side and the other two behind each other.

Propylon

Propylon Hellenistik dönemde dor düzeninde inşa edilmiştir. Stilize edilmiş palmet yaprakları ile süslü sütunlara sahiptir. Temonosun içinde, 10 basamaklı merdiven yapıya inmektedir.

The Propylon was built in the Doric order during the Hellenistic period. It has columns decorated with stylized palmette leaves. Inside the temonos, a 10-step staircase leads down to the building.

Bergama Hakkında

Bergama Tarihçesi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Included in the World Cultural Heritage List in 2014, the ancient city of Pergamon was founded during the Hellenistic Period. Therefore this period, in which the Greek style reached its peak, stands out with its ostentatious architectural and sculptural works made beyond the opportunities provided by the environment thanks to the developing technological equipment. Parchment made from lamb and goat skins produced in the region is an important competitor to papyrus produced in Egypt.

Pergamon, MÖ 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. MÖ 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. MS 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

Pergamon, BC. It was founded in 283 BC by the successors of Alexander the Great, Attalos; this powerful kingdom, founded by Philetairos, has continued its existence with 150 years of political, economic and cultural wealth. The city, which has been exposed to various occupations and destructions throughout history, along with the will of Attalos III, the dominant power of the Mediterranean was also ruled by Rome, it became the capital of the province of Asia. Starting from the 3rd century BC, Pergamum began to take shape under the influence of a new religion, Christianity, as the Roman Empire began to lose power and split into two. In the 8th century AD, Bergama was exposed to Arab raids, and at the beginning of the 14th century, it joined the lands of the Menteşe Principality. In 1345, it was included in the Ottoman lands by Orhan Gazi and thus the Turkish period began in the city.

Sayfa:  

Page:  

/

Bergama Hakkında

Bergama Tarihi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Pergamon, M.Ö. 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. M.S. 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

The traces of the settlement in the region where the ancient city of Hypaipa is located can be traced back to 3 thousand BC. After being under the rule of Phrygian, Lydian, Persian, Bergama and Roman, Birgi region ruled to the Byzantine Empire. It was called Pyrgion or Pyrgi (Dioshieron and Chrisopolis) as a fortress-city on a high position overlooking the plain in the hands of Byzantium. Turning into a metropolitan center in 1193-1199, Pyrgion was probably captured in 1304, after the Catalans who were sent to the region by the Byzantines, by Sasa Bey, the son-in-law of Menteşe Bey, who was active in the region, in the late 13th century. Aydınoğlu Mehmed Bey, who participated in the expedition, captured this place in 1307 and made it the center of the principality he founded. He had a mosque, tomb and madrasah built here in 1312. The region under his rule began to be called Memleket-i Birgi. Birgi was abandoned to the Ottomans by Isa Bey by 1391. However, after the Battle of Ankara, in which the Ottomans were defeated, it fell into the hands of Aydınoğulları again. During the reign of Murad, the city definitely came under Ottoman rule. Birgi, which remained under Ottoman rule for more than five centuries, was under Greek occupation between 1919-1922. Most of the structures in Birgi were destroyed by burning during the withdrawal of the Greek Army. The most important historical monument of Birgi that survived the destruction is the Mehmed Bey Mosque and Tomb, also known as the Ulucami. In addition to Aydınoğlu Mehmed Bey, there are graves belonging to Umur Bey, İsa Bey and Sahadır Bey in the tomb. Among the other important monuments, the Derviş Ağa Mosque, which Evliya Çelebi mentioned, as well as the Kurşunlu Mosque and Karaoğlu Mosque are still standing.

Bergama Hakkında

3B Modeller

About Bergama

3D Models

X