Kraliyet Sarayları

Bergama 3B İnteraktif Modeller

The Royal Palaces

Bergama 3D Interactive Models

Sanal Gezi

Virtual Tour

DİKKAT!

Işığa duyarlı epilepsi:
Geçmişte epilepsi ya da nöbet geçirdiyseniz kullanmadan önce doktora danışın. Belirli şekiller ya da titreşimler daha önce nöbet geçirmemiş kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir.

WARNING!

Photosensitive epilepsy:
If you have had or are prone to epileptic episodes or seizures, please consult your physician before use. Certain shapes and/or vibrations may cause manifestation of epileptic symptoms in individuals who have no history of seizures or epilepsy.

  • Tam Ekran

    Full Screen

  • Önbelleği Temizle

    Clear Cache

Sanal Gezi

Virtual Tour

ÜZGÜNÜZ

Mobil cihazlar için Sanal Gezi özelliği çalışmaları devam etmektedir.
Lütfen masaüstü sürümünü kullanınız.

SORRY

Virtual tour feature work for mobile devices continues.
Please use the desktop version.

Kraliyet Sarayları

The Royal Palaces


Yukarı kalenin kuzeydoğusunda uzanan kısmen farklı amaçlar için kullanılan yapılar Saraylar Yapı Grubu (I-VI) olarak ele alınmaktadır. Bu yapıların, saray olarak değerlendirilmesinin nedeni, alanda Βαςιλείων mühürlü çatı kiremitlerinin bulunmasıdır. Yapıların içinde, silahların depolandığı alanın yanı sıra; özel yeraltı havalandırmasına sahip yapılar, tahıl ürünlerini saklamak için kullanılmaktadır. Ayrıca, IV ve V nolu yapıların kraliyet yapıları oldukları konusu netlik taşımaktadır; her iki ev zengin bir biçimde dizayn edilmiştir. Tüm bu yapılar kendi içinde bir mahalleyi oluşturmaktadır.

The structures used for partially different purposes, extending to the northeast of the upper castle, are considered as the Palaces Building Group (I-VI). The reason why these structures are considered as palaces is the presence of Βαςιλείων sealed roof tiles in the area. In addition to the area where the weapons are stored inside the structures; structures with special underground ventilation are used to store grain products. In addition, it is clear that buildings IV and V are royal buildings; Both houses are richly designed. All these structures constitute a neighborhood in itself.

I Nolu Yapı

Structure No. I

II. Eumenes zamanında cephaneliğin yanında çok katlı bir yapı vardır. Yüksek arka duvar, aynı zamanda kalenin duvarıdır. Daha önce burada Peristil evler bulunmaktadır. Hem konut hem de kabullerin yapıldığı prestij odası olarak tanımlanabilir.

II. In the time of Eumenes, there was a multi-storey building next to the armory. The high rear wall is also the wall of the castle. Earlier there were Peristyle houses here. It can be defined as a prestige room where both residence and receptions are held.

II Nolu Yapı

Structure No. II

Kare planlı gibi, Kaya çıkıntısı içeren alanda yer almaktadır. Zeus ana tanrıça, Meter Basilea ve kabirlere adanmış olabilir. Güneyde, görülen köşeli uzun yapı sarnıçlardan gelen suyun başka yerlere dağılmasını sağlayan hazneye sahiptir.

Like a square planned, it is located in the area containing the Rock outcrop. May be dedicated to Zeus mother goddess, Meter Basilea and tombs. The angular long structure seen in the south has a reservoir that allows the water from the cisterns to be dispersed to other places.

IV Nolu Yapı

Structure No. IV

Perstyl evler. Yaklaşık 30 x 35 m., IV nolu yapı grubu, Peristasis adında dar ve deri bir kanalla V’den ayrılmaktadır. A odası, yapının sütunlu avlusunun güneydoğusunda bulunmaktadır. Ortada bir sunak ve ocak yer almaktadır. Tabanı özenle yapılmış mozaikle süslenmiştir. Boyalı duvarlar, kesme taş duvar imitasyonu şeklindedir. Alt kısmı sarı, üst kısmı kırmızıdır. Antitetik olarak iki Gryphonu çevreleyen şamdanların olduğu bir frizde ortaya çıkarılmıştır. D odasında (avlunun kuzeydoğusu), pişmiş topraktan boğa başı protomu, çivi yardımıyla duvara tutturulmuş olmalıdır. Duvar sıvası profili çıkıntılarla bölünüş ve kırmızı, sarı, mavi, beyaz gibi renklerle boyanmıştır Sütunlu avlunun zemini taş döşelidir ve ortasında büyük bir sarnıç bulunmaktadır.

Perstyl houses. The building group IV, approximately 30 x 35 m., is separated from V by a narrow and leathery channel called Peristalsis. Room A is located to the southeast of the columned courtyard of the building. There is an altar and hearth in the middle. Its floor is decorated with elaborate mosaics. The painted walls are in the form of imitation of cut stone walls. The lower part is yellow, the upper part is red. Antithetically, it was unearthed on a frieze with candlesticks surrounding two Gryphons. In room D (northeast of the courtyard), the terracotta bull's head protome must have been attached to the wall with nails. The wall plaster profile is divided by protrusions and painted in colors such as red, yellow, blue and white. The floor of the colonnaded courtyard is stone paved and there is a large cistern in the middle.

V Nolu Yapı

Structure No. V

Pergamon’daki Peristil yapıların en büyüğüdür. Zengin donanımına göre özel bir yapı olarak 2.400 m2 alana oturmaktadır. II. Eumenes döneminde yapılmıştır. Kuzey yapılarındaki iç duvarlar açık ve koyu mermer levhalarla kaplıdır. Kuzeybatı mekanın tabanında, Hephaistion mozaiği bulunmaktadır. Mozaiğin kenarlarında geniş beyaz bantlara klineler konulduğu düşünülmektedir. Arkaistik stilde dansçı heykeli burada yer almaktadır.

It is the largest of the Peristyle structures in Pergamon. It occupies an area of 2,400 m2 as a special structure according to its rich equipment. II. It was built during the reign of Eumenes. The interior walls of the northern buildings are covered with light and dark marble slabs. On the floor of the northwest room is the Hephaistion mosaic. It is thought that klines were placed on the wide white bands on the edges of the mosaic. The dancer statue in archaistic style is located here.

Bergama Hakkında

Bergama Tarihçesi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Included in the World Cultural Heritage List in 2014, the ancient city of Pergamon was founded during the Hellenistic Period. Therefore this period, in which the Greek style reached its peak, stands out with its ostentatious architectural and sculptural works made beyond the opportunities provided by the environment thanks to the developing technological equipment. Parchment made from lamb and goat skins produced in the region is an important competitor to papyrus produced in Egypt.

Pergamon, MÖ 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. MÖ 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. MS 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

Pergamon, BC. It was founded in 283 BC by the successors of Alexander the Great, Attalos; this powerful kingdom, founded by Philetairos, has continued its existence with 150 years of political, economic and cultural wealth. The city, which has been exposed to various occupations and destructions throughout history, along with the will of Attalos III, the dominant power of the Mediterranean was also ruled by Rome, it became the capital of the province of Asia. Starting from the 3rd century BC, Pergamum began to take shape under the influence of a new religion, Christianity, as the Roman Empire began to lose power and split into two. In the 8th century AD, Bergama was exposed to Arab raids, and at the beginning of the 14th century, it joined the lands of the Menteşe Principality. In 1345, it was included in the Ottoman lands by Orhan Gazi and thus the Turkish period began in the city.

Sayfa:  

Page:  

/

Bergama Hakkında

Bergama Tarihi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Pergamon, M.Ö. 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. M.S. 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

The traces of the settlement in the region where the ancient city of Hypaipa is located can be traced back to 3 thousand BC. After being under the rule of Phrygian, Lydian, Persian, Bergama and Roman, Birgi region ruled to the Byzantine Empire. It was called Pyrgion or Pyrgi (Dioshieron and Chrisopolis) as a fortress-city on a high position overlooking the plain in the hands of Byzantium. Turning into a metropolitan center in 1193-1199, Pyrgion was probably captured in 1304, after the Catalans who were sent to the region by the Byzantines, by Sasa Bey, the son-in-law of Menteşe Bey, who was active in the region, in the late 13th century. Aydınoğlu Mehmed Bey, who participated in the expedition, captured this place in 1307 and made it the center of the principality he founded. He had a mosque, tomb and madrasah built here in 1312. The region under his rule began to be called Memleket-i Birgi. Birgi was abandoned to the Ottomans by Isa Bey by 1391. However, after the Battle of Ankara, in which the Ottomans were defeated, it fell into the hands of Aydınoğulları again. During the reign of Murad, the city definitely came under Ottoman rule. Birgi, which remained under Ottoman rule for more than five centuries, was under Greek occupation between 1919-1922. Most of the structures in Birgi were destroyed by burning during the withdrawal of the Greek Army. The most important historical monument of Birgi that survived the destruction is the Mehmed Bey Mosque and Tomb, also known as the Ulucami. In addition to Aydınoğlu Mehmed Bey, there are graves belonging to Umur Bey, İsa Bey and Sahadır Bey in the tomb. Among the other important monuments, the Derviş Ağa Mosque, which Evliya Çelebi mentioned, as well as the Kurşunlu Mosque and Karaoğlu Mosque are still standing.

Bergama Hakkında

3B Modeller

About Bergama

3D Models

X