Yukarı Agora

Bergama 3B İnteraktif Modeller

The Upper Agora

Bergama 3D Interactive Models

Sanal Gezi

Virtual Tour

DİKKAT!

Işığa duyarlı epilepsi:
Geçmişte epilepsi ya da nöbet geçirdiyseniz kullanmadan önce doktora danışın. Belirli şekiller ya da titreşimler daha önce nöbet geçirmemiş kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir.

WARNING!

Photosensitive epilepsy:
If you have had or are prone to epileptic episodes or seizures, please consult your physician before use. Certain shapes and/or vibrations may cause manifestation of epileptic symptoms in individuals who have no history of seizures or epilepsy.

  • Tam Ekran

    Full Screen

  • Önbelleği Temizle

    Clear Cache

Sanal Gezi

Virtual Tour

ÜZGÜNÜZ

Mobil cihazlar için Sanal Gezi özelliği çalışmaları devam etmektedir.
Lütfen masaüstü sürümünü kullanınız.

SORRY

Virtual tour feature work for mobile devices continues.
Please use the desktop version.

Yukarı Agora

The Upper Agora


Akropolisin kuzey noktasında yer alan Yukarı Agora, MÖ 3. Yüzyıla tarihlendirilmiştir. Yukarı Agora’nın boyutu 110 x 85 m.’dir. Yukarı Agora’nın içinde; dor düzeninde Zeus Tapınağı, dört adet sunak, dor düzeninde stoa ve araştırmacılara göre ticari işlevi olan iki katlı yapı yer almaktadır. Ayrıca, alanın çevresinde kült heykelleri, küçük buluntular ve yazıtlar gibi önemli arkeolojik buluntular ele geçmiştir.

The Upper Agora, located at the northern point of the Acropolis, that place was dated to the 3rd century BC. The dimensions of Upper Agora, 110 x 85 m. In the Upper Agora; There is the Temple of Zeus in the Doric tradition, four altars, a stoa in the Doric tradition and a two-storey building with a commercial function according to the researchers. In addition, important archaeological finds such as cult statues, small finds and inscriptions were found around the area.

Zeus Tapınağı

The Temple of Zeus

Zeus Tapınağı, Yukarı Agoranın doğu kısmında bulunmaktadır. Dor stiline bağlı sade bir plana sahiptir. MÖ 3. Yüzyıl çeyreğine tarihlenmektedir. Zeus tapınağının boyutu 12 x 8 m.’dir. Yapının sadece temel blokları korunmuştur. Rekonstrüksiyon: prostylos tipinde, dört sütun şeklindedir. Podyumsuz bir yapı gösteren tapınak, kare formunda cellaya sahiptir. Yapı, tamamen mermerden inşa edilmiştir. Yapı, temenos duvarı ile çevrelemektedir; bu duvarın yanlarında stoalar bulunmaktadır. Mimari süsleme detayları, tapınağa özgü farklar göstermesi açısından önemlidir.

The temple of Zeus is located in the eastern part of Upper Agora. It has a basic plan depending on the Doric tradition. It was dated to the 3rd century BC. The dimensions of the temple of Zeus are 12 x 8 m. Only the foundation blocks of the building. Reconstruction is the prostylos type, in the form of four columns. The temple has a square cella that is without a podium. The building was built completely of marble. The temple was surrounded by a temenos wall; there are stoas on the sides of this wall. Architectural decoration details are important in terms of differences specific to the temple.

Stoa

Tapınağın çevresinde iki stoa bulunmaktadır. Stoalar, Dor düzeninde yapılmıştır. MÖ 2. Yüzyıl çeyreğine tarihlenmektedir. Tapınağın yanındaki stoa, II. Eumenes tarafından, eski temenos duvarından yeniden inşa edilmiştir. Sütunlar sütun tamburu biçiminde yapılmış, Dor düzenin özelliği olarak sütun yivleri (ariss) derin bir biçimde işlenmiştir. Zeus Tapınağının yanındaki stoanın boyutları 45 x 12 m. diğer stoa ise 45 x 85 m.’dir (20 m genişlik, 35 m uzunluk). Stoa, podyum üzerine, üç basamakla temellendirilmiştir.

There are two stoas around the temple. The stoas were built in the Doric tradition. It is dated to the 2nd century BC. The stoa next to the temple, It was rebuilt by Eumenes II from the old temenos wall. The columns were made in the form of a column drum and as a characteristic of Doric style, the arris were deeply carved. The dimensions of the stoa next to the temple of Zeus are 45 x 12 m. The other stoa is 45 x 12 m. (20 m. wide, 35 m. long). The stoa is based on the podium with three steps.

Sunak

Altar

Zeus Tapınağının karşısında dört sunak bulunmaktadır. Sunakların üç tanesi kare planlı, bir tanesi dikdörtgen planlıdır. Olasılıkla, Zeus Tapınağının tarihinden (MÖ 3. Yüzyıl çeyreği) daha erkene tarihlendirilmektedir. Mermerden yapılan sunakların boyutları kare planlı sunaklarda birbirine yakındır; zemin 7 x 3.7 m. üst kısım 5.5 x 1.5 m.; dikdörtgen planlı sunak ise; yaklaşık 9.2 x 1.6 m.’dir.

There are four altars opposite the temple of zeus. Three of the altars are square plan and one has a rectangular plan. It is probably dated earlier than the date of the temple of zeus (3rd century BC). The dimensions of the altars made of marble are close to each other in the square planned altars; floor 7 x 3.7 m.; upper part 5.5 x 1.5 m.; rectangular planned altar; it is 9.2 x 1.6 m.

Bergama Hakkında

Bergama Tarihçesi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Included in the World Cultural Heritage List in 2014, the ancient city of Pergamon was founded during the Hellenistic Period. Therefore this period, in which the Greek style reached its peak, stands out with its ostentatious architectural and sculptural works made beyond the opportunities provided by the environment thanks to the developing technological equipment. Parchment made from lamb and goat skins produced in the region is an important competitor to papyrus produced in Egypt.

Pergamon, MÖ 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. MÖ 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. MS 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

Pergamon, BC. It was founded in 283 BC by the successors of Alexander the Great, Attalos; this powerful kingdom, founded by Philetairos, has continued its existence with 150 years of political, economic and cultural wealth. The city, which has been exposed to various occupations and destructions throughout history, along with the will of Attalos III, the dominant power of the Mediterranean was also ruled by Rome, it became the capital of the province of Asia. Starting from the 3rd century BC, Pergamum began to take shape under the influence of a new religion, Christianity, as the Roman Empire began to lose power and split into two. In the 8th century AD, Bergama was exposed to Arab raids, and at the beginning of the 14th century, it joined the lands of the Menteşe Principality. In 1345, it was included in the Ottoman lands by Orhan Gazi and thus the Turkish period began in the city.

Sayfa:  

Page:  

/

Bergama Hakkında

Bergama Tarihi

About Bergama

Bergama History

X

2014 yılında Dünya Kültür Miras Listesine giren Pergamon, Hellenistik Dönem’de kurulmuş olması nedeniyle, Yunan stilinin doruğa ulaştığı bu dönem karakterinde, gelişen teknolojik donanım sayesinde çevrenin sağladığı imkanların ötesinde yapılmış gösterişli mimari ve heykeltıraşlık eserler ile öne çıkmaktadır. Bölgede üretimi yapılan kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşömen, Mısır’da üretilen papirüslere karşı önemli bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Pergamon, M.Ö. 283 yıllarında, Büyük İskender’in ardılları, Attaloslar tarafından kurulmuştur; Philetairos’un kurucusu olduğu bu güçlü krallık, 150 yıllık siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zenginlikle varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca çeşitli işgallere ve yıkımlara maruz kalan kent, III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte, Akdeniz’in hakim gücü Roma tarafından da yönetilmiştir, Asya eyaletinin başkenti olmuştur. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren, Roma İmparatorluğu’nun güç kaybetmeye başlaması ve ikiye ayrılma süreci ile birlikte Bergama yeni bir din olan Hıristiyanlığın etkisinde, şekillenmeye başlamıştır. M.S. 8. yüzyıllarda, Bergama, Arap akınlarına maruz kalmış, 14. yüzyıl başlarında ise Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1345 yıllarında, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve böylece kentte Türk dönemi başlamıştır.

The traces of the settlement in the region where the ancient city of Hypaipa is located can be traced back to 3 thousand BC. After being under the rule of Phrygian, Lydian, Persian, Bergama and Roman, Birgi region ruled to the Byzantine Empire. It was called Pyrgion or Pyrgi (Dioshieron and Chrisopolis) as a fortress-city on a high position overlooking the plain in the hands of Byzantium. Turning into a metropolitan center in 1193-1199, Pyrgion was probably captured in 1304, after the Catalans who were sent to the region by the Byzantines, by Sasa Bey, the son-in-law of Menteşe Bey, who was active in the region, in the late 13th century. Aydınoğlu Mehmed Bey, who participated in the expedition, captured this place in 1307 and made it the center of the principality he founded. He had a mosque, tomb and madrasah built here in 1312. The region under his rule began to be called Memleket-i Birgi. Birgi was abandoned to the Ottomans by Isa Bey by 1391. However, after the Battle of Ankara, in which the Ottomans were defeated, it fell into the hands of Aydınoğulları again. During the reign of Murad, the city definitely came under Ottoman rule. Birgi, which remained under Ottoman rule for more than five centuries, was under Greek occupation between 1919-1922. Most of the structures in Birgi were destroyed by burning during the withdrawal of the Greek Army. The most important historical monument of Birgi that survived the destruction is the Mehmed Bey Mosque and Tomb, also known as the Ulucami. In addition to Aydınoğlu Mehmed Bey, there are graves belonging to Umur Bey, İsa Bey and Sahadır Bey in the tomb. Among the other important monuments, the Derviş Ağa Mosque, which Evliya Çelebi mentioned, as well as the Kurşunlu Mosque and Karaoğlu Mosque are still standing.

Bergama Hakkında

3B Modeller

About Bergama

3D Models

X